O nás

Akciová společnost KLEMENT

KLEMENT a.s. je stabilní společností působící od roku 1990 na českém trhu jako generální dodavatel ve všech oborech stavebnictví a strojírenství. Podstatou úspěchu a zároveň konkurenční výhodou společnosti je vzájemná součinnost stavební a strojírenské divize a s tím spojené poskytování služeb vysoké technicko-technologické úrovně a využívání nadstandardních a moderních výrobních metod. Díky dvouoborovému zaměření, schopnosti celistvě řešit každý projekt (od nabízeného řešení, přes projektovou přípravu, spolupráci s financováním až po vlastní realizaci) a schopnost realizovat i ty nejnáročnější stavby, společnost KLEMENT neustále rozšiřuje oblast svého působení na trhu a řadí se mezi úspěšné firmy v České republice.

KLEMENT a.s. je partnerem a dodavatelem v oblasti dopravních staveb, bytové i občanské výstavby, inženýrských sítí, sanací, rekultivací a zemních prací. Ve Středisku obrábění nepřetržitě zkvalitňuje úroveň v technologiích výroby a v současné době je jednou z mála společností na trhu, která je schopna realizovat složitou technologii výroby a sanaci bubnů k pásovým dopravníkům pro povrchové doly. Akciová společnost KLEMENT provádí některé výrazně specifikované technologické postupy, pro což je vybavena moderní technikou nové generace jako např. CNC stroji. Stále důležitějšími se stávají projekty týkající se odstraňování starých ekologických škod, čímž se KLEMENT a.s. významně profiluje v oblasti životního prostředí a revitalizaci krajiny.

Akciová společnost KLEMENT věnuje každému projektu maximální péči založenou na plném garantování kvality, lhůt realizace a na dalších nadstandardních metodách, a to ji činí profesionálním partnerem pro realizaci všech záměrů ve stavebnictví a strojírenství.Oblasti působnosti
Portfolio činností firmy se, díky prolínání oborů stavební a strojírenské výroby, trvalému technicko-technologickému rozvoji společnosti a kladením důrazu na solidnost a kulturu podnikání, neustále rozšiřuje. V současné době působí KLEMENT a.s. jako hlavní dodavatel a partner v oblastech:

Dopravní stavby
KLEMENT a.s. realizuje významné zakázky v oblasti revitalizace železničních tratí, železničních staveb a doprovodné železniční infrastruktury zahrnující výměnu a regeneraci železničního svršku a spodku, opravy mostních objektů, úpravy železničních přejezdů, budování železničních zastávek a nástupišť, instalace nových traťových zabezpečovacích zařízení a ostatních doprovodných objektů. Akciová společnost KLEMENT rovněž rozvíjí své aktivity v oblasti výstavby a modernizace dálniční a silniční sítě. Nedílnou součástí těchto staveb jsou opěrné a protihlukové stěny, ekologické stavby zajišťující bezpečný přechod zvěře v rámci lokálních biocenter, monolitické kanalizační stoky, stavby a opravy propustků, zemní práce, oplocení a další související dálniční a silniční objekty.

Inženýrské stavby
V oblasti realizace inženýrských staveb, sítí a doprovodné infrastruktury se firma KLEMENT a.s. zaměřuje zejména na výstavbu a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, intenzifikace čistíren odpadních vod, budování kanalizačních stok, přeložek potoků a doprovodné zemní práce. Dodávky a montáže inženýrských sítí jsou realizovány komplexně, od zahájení výstavby, přes montáže až po konečné terénní úpravy.

Obnova a rekonstrukce významných, historických a památkově chráněných objektů
Významnou oblastí, v níž se KLEMENT a.s. profiluje, je obnova objektů, které svým kulturním, společenským či historickým významem vyžadují speciální stavební režim a použití šetrných stavebně-technologických a restaurátorských technik, využívajících moderních poznatků a metod. Společnost KLEMENT disponuje týmy odborníků se zkušenostmi z realizací obnovy významných památkových objektů, jakými jsou například Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, Národní dům v Karlových Varech či historické budovy v centru hlavního města Prahy.


Občanská výstavba
KLEMENT a.s. působí jako generální dodavatel v oblasti výstavby a rekonstrukce občanských staveb a občanské vybavenosti a disponuje znalostmi a zkušenostmi v oboru stavby objektů nejen tradičními stavebními technologiemi, ale také v technologii monolitické betonáže a montovaných skeletů. Kvalifikovaní zaměstnanci mohou, díky své bohaté praxi, zákazníkům nabídnout technicky i technologicky náročná řešení. Velký důraz je vždy kladen na snížení budoucích provozních nákladů z hlediska energetické náročnosti v těchto stavbách.

Průmyslová výstavba
KLEMENT a.s. své bohaté zkušenosti v oboru pozemních staveb promítá také do významného segmentu výstavby průmyslových objektů a areálů, prodejních, servisních a skladových hal. Jedná se zejména o průmyslové haly pro automobilový a chemický průmysl a pro energetiku. Dodávky těchto technicky náročných děl akciová společnost KLEMENT realizuje na základě projektové dokumentace v plném rozsahu.

Sanační a rekultivační práce
Akciová společnost KLEMENT se významným způsobem podílí na zlepšování životního prostředí realizací sanačních a rekultivačních prací v oblastech, jež byly v minulosti narušeny povrchovou těžbou hnědého uhlí či chemickým způsobem dobývání nerostných surovin a odstraňováním starých ekologických zátěží v areálech průmyslových závodů. Součástí těchto objemově náročných prací, které vyžadují rozsáhlé zásahy do terénu, zpevňování svahů, demoliční zásahy i výstavbu nových objektů, je i budování přístupových a transportních tras pro těžkou stavební a těžební techniku. KLEMENT a.s. disponuje vyškolenými pracovníky i speciální technikou, která umožňuje tyto práce kvalifikovaně provádět.

Demolice
KLEMENT a.s. je pro likvidaci staveb, jejichž stav brání dalšímu užívání či budoucí investiční výstavbě vybavena těžkou i středně těžkou technikou. Demoliční práce realizuje firma KLEMENT nejen v opuštěných průmyslových závodech, obchodních zónách, ale také v centrech velkých měst, za plného dopravního provozu, kde je schopna zajistit takové podmínky, aby bourací práce měly minimální dopad na nejbližší okolí. Samozřejmostí je zajištění odborné likvidace odpadu na certifikovaných skládkách a zajištění potřebných terénních úprav.

Strojírenská výroba
V oblasti strojírenské výroby se KLEMENT a.s. profiluje v oborech obrábění a zámečnických prací. Kromě tradiční strojírenské výroby se Středisko obrábění zaměřuje na specializované opravy a repase válečků pro dálkovou pasovou dopravu na speciální výrobní lince. V rámci výrobních procesů zajišťuje KLEMENT a.s. odborné návrhy pro použití vhodných materiálů, návrhy způsobu obrábění a tepelné a povrchové ochrany výrobků. Nedílnou součástí výroby je také zajištění montážních a demontážních prací a uvedení technologických celků do provozu. Výrobní zázemí sestává ze dvou výrobních hal s moderním strojním vybavením a jeřáby o nosnosti 5 t a 10 t.

Identifikační údaje

KLEMENT a.s.
Hliňany 18
400 02 Řehlovice

IČ: 250 16 695
DIČ: CZ 250 16 695

Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 3.3.1997

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 974.

Bankovní spojení
Raiffeisenbank a.s.
Masarykova 1846/95A
415 01 Teplice

Číslo účtu: 1077005736 / 5500
SWIFT (BIC): RZBCCZPP
IBAN: CZ5055000000001077005736


ČSOB a.s.

Mírové nám. 1/1
400 40 Ústí nad Labem

Číslo účtu:        112050643 / 0300
SWIFT (BIC):       CEKOCZPP
IBAN:                  CZ2503000000000112050643


 


Ekonomické údaje
Organizační schéma