Projekty
Komplexní odprášení nakládacího místa
Název projektu:
Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice

Objednatel:
Severočeské doly, a.s.
Název projektu:
Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice

Objednatel:
Severočeské doly, a.s.

Popis:
Realizovány byly stavební a technologické úpravy, které vedly ke snížení emisí a odstranění druhotné prašnosti z prostoru nakládky uhelných hmot do vagónů v prostoru nákladového kolejiště úpravny uhlí Ledvice. Realizovaná technologie je založena na snížení prašnosti skrápěním nakládaného uhlí přímo při jeho plnění do vagónů a odstraňování spadu za pomoci hrablových dopravníků a průmyslového vysavače. Stavební úpravy spočívaly ve vybudování protiprašné stěny v prostoru násypek NZ a části lávky pro pěší.
více...
méně...
Phoenix - Vestavba kanceláří a dílen do haly H2 - I.etapa
Název projektu:
Phoenix - Vestavba kanceláří a dílen do haly H2 - I.etapa

Objednatel:
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Název projektu:
Phoenix - Vestavba kanceláří a dílen do haly H2 - I.etapa

Objednatel:
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Popis:
V první etapě výstavby byla realizována vestavba v severní části stávajícího objektu. Došlo k úpravě otvorů v obvodových konstrukcích, osazení nových výplní, začištění. Stávající dispozice byly rozděleny pomocí zděných příček včetně finálních úprav. Byly upraveny rozvody a zařízení elektro, ZTI, VZT, plyn, tlakový vzduch. Vně objektu byla osazena ocelová konstrukce a jímka.
více...
méně...
Sanace pražcového podloží
Název projektu:
Sanace podloží a odvoz výzisku

Objednatel:
Chládek & Tintěra, a.s.
Název projektu:
Sanace podloží a odvoz výzisku

Objednatel:
Chládek & Tintěra, a.s.

Popis:
V rámci zakázky bylo odtěženo štěrkové lože, vyjmuty betonové panely a byla provedena stabilizace pláně železničního spodku včetně zřízení hutněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti. Součástí prací byla rovněž recyklace štěrkového lože, zřízení trativodu, šachet a odvoz výzisku od strojní čističky.
více...
méně...
HRA-PST (P.0360) stavebně montážní práce
Název projektu:
HRA-PST (P.0360) stavebně montážní práce
Stavby pro energetiku

Objednatel:
ČEPS a.s.
Název projektu:
HRA-PST (P.0360) stavebně montážní práce

Objednatel:
ČEPS a.s.

Popis:
Předmětem plnění byly stavebně – montážní práce pro rozšíření TR Hradec o dvě paralelně spolupracující soustavy PST (phase shifer transformer) zapojené do vedení V445 a V446 s možností jejich obtoku. Na přívodech k paralelně spolupracujícím soustavám byla vybudována pole R400kV s vypínači na vývodech. V rámci stavebních prací byly provedeny hrubé terénní úpravy, oplocení, vnější osvětlení, zemní práce, kanalizace, ČZV, stanoviště transformátorů s protihlukovým obkladem, objekty rozvodny 7,2kV, objekty v polích 400kV, centrální domek CD3, komunikace. KLEMENT a.s. se na pracích podílel v rámci sdružení „Společnost Hradec (společnost společníků)".
více...
méně...
Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ
Název projektu:
Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ
Dopravní stavby

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Název projektu:
Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ
Dopravní stavby

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Popis:
Obnova kolejového roštu, strojní čištění, sanace spodku, odvodnění, výměna upevňovadel, , úprava GPK, TV, zabezpeč. zařízení, kabelizace , výstroj trati. Oprava MO, rekonstrukce nástupišť, přístřešků a osvětlení, rekonstrukce mostních objektů
více...
méně...
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - II.etapa
Název projektu:
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - II.etapa
Kompletní rekonstrukce původního objektu

Objednatel:
ELTODO EG, a.s.
Místo plnění: Zeyerova, Jugoslávská, T.G. Masaryka, Karlovy Vary

Název projektu:
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - II.etapa
Kompletní rekonstrukce původního objektu

Objednatel:
ELTODO EG, a.s.
Místo plnění: Zeyerova, Jugoslávská, T.G. Masaryka, Karlovy Vary

Popis:
Předmětem díla byla rekonstrukce původního objektu Národního domu v Karlových Varech, v roce 1958 vyhlášeného nemovitou kulturní památkou a zařazeného do ústředního seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 29108/4-4144, na GRANDHOTEL Ambassador Národní dům, zahrnující bourací práce, zemní práce, zakládání, izolace (tepelné, akustické, požární a hydroizolace), svislé a vodorovné nosné konstrukce, ocelové a zámečnické konstrukce, nátěry a malby, obklady a dlažby, čisté podlahy, příčky, výplně otvorů, úpravy povrchů, prorážení otvorů, sanační a restaurátorské práce, dodávku TZB vč.přípojek (vodovod, kanalizace, vytápění a chlazení, výměníkovou stanici, vzduchotechniku, elektroinstalace, MaR), výtahy a nové parkoviště.
více...
méně...
Rekonstrukce Národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Název projektu:
Rekonstrukce Národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Název projektu:
Rekonstrukce Národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace


Popis:
Stavba zahrnovala rekonstrukci všech objektů stájí, ubytoven, skladů, dále pak zámku, kostela, vodárny, roubené hájovny a kaple s důrazem na zachování maxima původních materiálů a konstrukcí. Rekonstrukce vyžadovala vysokou míru zachování autenticity nových konstrukcí pod dohledem Odboru státní památkové péče.

více...
méně...
Sanace starých ekologických zátěží-nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu sektor V CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Název projektu:
Sanace starých ekologických zátěží-nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu sektor V CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Sanační práce

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo financí
Název projektu:
Sanace starých ekologických zátěží-nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu sektor V CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Sanační práce

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo financí

Popis:
Předmětem veřejné zakázky byl průzkum znečištění, sanace zeminy a vody a bezpečná relikvidace starých ekologických zátěží po průzkumu, těžbě a úpravě ropy a zemního plynu ve smyslu usnesení vlády ČR č. 713/2007. Práce na projektu vedly k ukončení reálné, nebo potenciální migrace ložiskových médií směrem k povrchu. Relikvidace starých průzkumných a těžebních sond, doprovázená odtěžbou kontaminovaných zemin a odčerpáním zasažených podzemních vod, odstranila riziko důsledku již existující, nebo v budoucnosti vzniklé havárie spojené s úniky látek škodlivých vodám do horninového prostředí, podzemních a následně i povrchových vod.
Zájmové území sektoru V zasahuje do k.ú. obcí Lanžhot, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Poštorná, Lednice, Ladná a Kostice.
V celé ploše zájmového území byly nepravidelně rozmístěny jednotlivé sondy.
V sektoru V bylo 28 sond a 2 relikty, které mohly představovat riziko ohrožení vodárensky významného území. Rozsah znečištění byl ověřován průzkumem.
více...
méně...
Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Název projektu:
Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Sanační práce

Objednatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Název projektu:
Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Sanační práce

Objednatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Popis:
Provedeny byly průzkumné, sanační a rekultivační práce směřující k odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Práce zahrnovaly sanace lokality kontaminované ropnými uhlovodíky včetně následné rekultivace sanovaného území. Byl proveden průzkumu znečištění, opakované likvidace sond a sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod v okolí uvedených sond. Práce byly prováděny v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy.
více...
méně...
SOUp Jílové u Prahy
Název projektu:
SOUp Jílové u Prahy
Občanská výstavba

Objednatel:
Střední odborné učiliště potravinářské a Středočeský kraj
Název projektu:
SOUp Jílové u Prahy
Občanská výstavba

Objednatel:
Střední odborné učiliště potravinářské a Středočeský kraj

Popis:
V areálu SOUp Jílové u Prahy, na místě stávajícího nevyhovujícího přízemního učebnového objektu, který byl navržen k demolici, byla provedena výstavba univerzálních učeben pro cca 180 žáků spolu s tělocvičnou a příslušným hygienickým a technickým zázemím včetně okolních komunikací a sadových úprav.
více...
méně...
Sanace nesaturované zóny a podzemních vod blok 32 – bývalá výrobna fenolů
Název projektu:
Sanace nesaturované zóny a podzemních vod blok 32 – bývalá výrobna fenolů
Sanační práce

Objednatel:
AQUATEST a.s.
Název projektu:
Sanace nesaturované zóny a podzemních vod blok 32 – bývalá výrobna fenolů
Sanační práce

Objednatel:
AQUATEST a.s.

Popis:
Při realizaci této zakázky byla odstraněna stará ekologická zátěž – kontaminovaná zemina a betonové konstrukce zasažené především fenoly a ropnými látkami znečišťujícími spodní vody.
více...
méně...
Dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice
Název projektu:
Dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice
Dopravní stavby

Objednatel:
Metrostav a.s.
Název projektu:
Dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice
Dopravní stavby

Objednatel:
Metrostav a.s.

Popis:
Tunel Radejčín: Příprava území pro výstavbu, mýcení a kácení stromů, zemní práce, budování ražených portálů tunelu Radejčín.
Nadjezd pro biokoridor: Provedení zásypů hloubených konstrukcí terénních úprav včetně rekultivace. Vybudování mostu převádějící nadregionální biokoridor K13 přes dálnici D8 v km 50,910 – 50,960 mezi obcemi Vchynice a Bílinka.
Stavební práce PTO Radejčín a Prackovice: zemní práce, vybudování základů pilot, základových pasů, svislých a vodorovných konstrukcí, opěrných zdí, chodníku, silničních svodidel a odvodňovacích rigolů. Výstavba provozně-technických objektů tunelu Prackovice - Radejčín. Jednalo se o železobetonové konstrukce, které byly spolu s portály zakomponovány do svahu vedle výjezdu z tunelů. Součástí stavby byly kabelovody a kabelové komory včetně elektroinstalací. Pro zajištění násypů byly vybudovány opěrné zdi z gabionů.
více...
méně...
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - I.etapa
Název projektu:
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - I.etapa 
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
ELTODO EG, a.s.
Název projektu:
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - I.etapa 
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
ELTODO EG, a.s.
Místo plnění: Zeyerova, Jugoslávská, T.G. Masaryka, Karlovy Vary

Popis:
Restaurátorská obnova malovaného pásu (fresky) budovy Národního domu v celkovém rozsahu 79,63 m2. Součástí díla je provedení restaurátorského průzkumu a záměru, sejmutí překryvných vrstev, oprava omítek pod malbami, restaurování malovaného pásu nebo jeho konzervace a překrytí nátěrem.
více...
méně...
Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice
Název projektu:
Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice
Rekultivace

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo financí
Název projektu:
Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice
Rekultivace

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo financí

Popis:
Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice – sanace skluzů v lokalitě severní svahy pod ocelárnou a v lokalitě Roudníky.
více...
méně...
Přestavba administrativní budovy na hotel
Název projektu:
Přestavba administrativní budovy na hotel
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
Transakta, a.s.
Název projektu:
Přestavba administrativní budovy na hotel
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
Transakta, a.s.

Popis:
Kompletní přestavba, dostavba a změna užívání objektu – administrativní budovy na hotel. V rámci přestavby bylo provedeno: prohloubení suterénu včetně podchycení stávajících nosných konstrukcí tryskovou injektáží, vybourání části svislých nosných konstrukcí, statické podchytávání vodorovných a svislých nosných konstrukcí, zesílení stávajících stropních trámů, kompletní demontáž a nové skladby podlah, vyzdění výtahových šachet, demontáž střechy, ošetření a zesílení prvků krovu, montáž nového střešního pláště, sanace suterénního zdiva, nové hydroizolace, nové SDK konstrukce, nové úpravy povrchů, kompletně nové rozvody TZB, nové výtahy, montáž technologie gastra v suterénu objektu, bloky restaurátorských prací atd. Byla provedena přístavba objektu ve dvorní části.
více...
méně...
Rekonstrukce objektu Škodova paláce
Název projektu:
Rekonstrukce objektu Škodova paláce
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
COPA Retail spol. s r.o.
Název projektu:
Rekonstrukce objektu Škodova paláce
Rekonstrukce významných objektů

Objednatel:
COPA Retail spol. s r.o.

Popis:
Bourací práce, demontáže TZB, hlavní stavební práce, provedení interiérů a veškerých úprav vyvolaných změnou dispozic dle požadavků MHMP, ochrana památkových prvků, restaurátorské práce, rekonstrukce TZB, rekonstrukce střechy, repase truhlářských výrobků.
více...
méně...
Výstavba bytových domů v centru Uhříněvsi
Název projektu:
Výstavba bytových domů v centru Uhříněvsi
Bytová výstavba

Objednatel:
Uhříněves Property Development a.s.
Název projektu:
Výstavba bytových domů v centru Uhříněvsi
Bytová výstavba

Objednatel:
Uhříněves Property Development a.s.

Popis:
Kompletní výstavba 20 vila domů včetně garáží, komunikací, sadových a terénních úprav, oplocení, vodovodu, kanalizace včetně přípojek, STL plynovodu a přípojky, telefonní přeložky, venkovního osvětlení areálu, předzahrádek.
více...
méně...
Demolice mostu dálkové pasové dopravy v Bílině
Název projektu:
Demolice mostu dálkové pasové dopravy v Bílině
Demolice

Objednatel:
Severočeské doly a.s.
Název projektu:
Demolice mostu dálkové pasové dopravy v Bílině
Demolice

Objednatel:
Severočeské doly a.s.

Popis:
Demolice železobetonového mostu pásové dopravy v Bílině byla provedena pomocí těžké bourací techniky a technologií demontáže jeřábové techniky v místech křížení mostu se silnicí, vodotečí a inž.sítěmi. Jednalo se o sdružený průmyslový most v jehož krajních částech byly umístěny dopravníky, střední část sloužila jako provozní komunikace. Celková délka mostu je 1093m (55 polí), šířka 15,20, výška 10,0m. V 1.etapě bylo odstraněno 10 polí.
více...
méně...